د کیفیت د کنترول د

casting چیک

20131218115339_240

casting - تصويري - چیک

20131218115353_573

تصويري کتل

20131218115406_417

casting-بعدونه-کتل

20131218115417_498

casting-بعدونه-کتل

په بهیر د تفتیش

20131218115430_793

casting - تصويري - چیک

20131218115442_909

بعدونه-د تفتیش

20131218115453_468

رنګ-نفوذ

20131218115505_484

کلکوالی-ټیسټ

20131218115517_926

Cryogenic چلند

20131218115529_263

PMI

20131218115541_357

مقناطیسي ذراتو-د تفتیش

20131218115552_644

کمپرسور-ټیسټ

وروستي څارنې او نظارت

20131218115606_974

هیدرولیک-د تفتیش

20131218115618_324

پنوماتیک-هوايي-ټیسټ

20131218115632_601

د ټيټې کچې تښتیدلی-خپریدلو-ټیسټ

20131218115646_460

والونه Torque-ټیسټ

20131218115700_436

-Static-ټیسټ ضد

20131218115714_275

د لوړ فشار د ګاز ټیسټ

20131218115727_435

دین-وچ-فلم-ضخامت-ټیسټ

20131218115738_335

ت-د تفتیش